PRZEGLĄDY STANU TECHNICZNEGO DRÓG.

Pozyskanie informacji o stanie technicznym dróg stanowi dla Zarządcy bardzo duże ułatwienie w podejmowaniu decyzji dotyczących działań jakie należy podjąć w celu utrzymania dobrego stanu podlegającej mu sieci dróg. Konieczność przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego dróg reguluje ustawa z dnia 21.03.1985r. o Drogach Publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60) oraz treść art. 61 i art. 62. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

Firma MaxDrogi specjalizuje się również w wykonywaniu dla gmin i powiatów przeglądów rocznych i pięcioletnich stanu technicznego dróg. Obok metody SOSN, takie przeglądy wykonujemy również z wykorzystaniem profesjonalnego urządzenia z wykorzystaniem automatycznego laserowego pomiaru. Ta metoda oceny stanu nawierzchni daje OBIEKTYWNĄ informację o jej faktycznym stanie.

 

ZAKRES USŁUGI PRZEGLĄDU ROCZNEGO/ PIĘCIOLETNIEGO STANU TECHNICZNEGO DRÓG‌

  • Ocena stanu technicznego dróg w terenie
  • Protokół z przeglądu dla każdej drogi w formie papierowej i elektronicznej [w formacie PDF]
  • Dokumentacja fotograficzna

Laser do tego wykorzystywany jest zamontowany w tylnej części samochodu. Wynikiem takiego przeglądu jest wykres określający jej stan, w zależności od uzyskanych w trakcie pomiaru wyników, z podziałem na kategorie – od A (w przypadku nawierzchni o bardzo dobrej jakości) do D (w przypadku bardzo złej jakości).

Przeglądy stanu technicznego dróg - zdj 1

W ZAKRES USŁUG WCHODZI

W opisywanym sposobie pomiaru, przeglądy stanu technicznego wykonywane są z wykorzystaniem specjalnego urządzenia – jednokanałowego profilografu laserowego. Urządzenie to wykonuje pomiary z dokładnością wymaganą Rozporządzeniem Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, posiada również wszelkie parametry, których wymagania również zostały zawarte w wymienionych przepisach.

Profilograf laserowy przeznaczony jest do pomiaru równości podłużnej (wskaźnik IRI) w jednym śladzie pomiarowym. Profil podłużny mierzony jest w dowolnym torze pomiarowym z częstotliwością co 25 mm. Dane pomiarowe uśredniane są do odcinków o długości 0,25 meta, a następnie na bieżąco zapisywane w zbiorze pomiarowym. Na podstawie tak zebranych danych dla każdego odcinka drogi o długości 50 metrów nadawana jest ocena stanu nawierzchni, według przyjętej skali od A do D.

Bardzo ważną cechą tego urządzenia jest fakt, że urządzenie pozwala na zatrzymanie się pojazdu pomiarowego bez wpływu na uzyskiwane wyniki.

Profilograf laserowy wyposażony jest w akcelerometry i inne komponenty elektroniczne, które niwelują pracę zawieszenia pojazdu podczas wykonywania badań. W skład zestawu pomiarowego wchodzi również dystansomierz, który mocowany jest do osi koła pojazdu pomiarowego. Dostarcza on informacji na temat pokonywanego dystansu drogi, dzięki czemu program komputerowy pozwala na obliczenie wskaźnika IRI z podziałem na odcinki drogi o długościach 50 metrów.

Wskaźnik IRI jest cechą eksploatacyjną nawierzchni drogowej, która określa podatność do wzbudzania nadwozia i podwozia pojazdu do generowania wstrząsów lub drgań, które mogą być odczuwalne przez użytkownika pojazdu podczas jazdy po nierównościach podłużnych nawierzchni drogowej. Oznacza to, że im mniej nierówności występuje na danym odcinku drogi, tym wskaźnik ten przyjmuje niższe wartości. Teoretycznie, gdyby badana droga była idealnie równa, wskaźnik ten przyjąłby wartość równą zero.

Powyższy wykres bardzo wyraźnie pokazuję, jak zmienia się współczynnik uwielokrotnienia amplitudy poszczególnych elementów pojazdu w zależności od długości fali nierówności występującej na drodze. Prościej rzecz ujmując, wykres ten obrazuje jak nierówności nawierzchni wpływają na drgania i wstrząsy tych części pojazdu, co z kolei wpływa na obliczenie wskaźniki IRI.

W wyniku przeprowadzenia takich pomiarów, po zakończeniu badań generowany jest kompletny raport w formacie PDF, zawierający ocenę danego odcinka drogi w formie graficznej, obliczoną automatycznie przez załączone oprogramowanie.

Przeglądy stanu technicznego dróg - zdj 2
Przeglądy stanu technicznego dróg - zdj 3