Droga szybkiego ruchu między wieżowcami

PLAN STAŁEJ LUB CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.

ZAKRES USŁUGI PLANU STAŁEJ LUB CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

  • Inwentaryzacja oraz weryfikację poprawności ustawienia istniejącego oznakowania pionowego i poziomego
  • Naniesienie na mapy zasadnicze w skali 1:1000 istniejącego oraz projektowanego oznakowania pionowego i poziomego
  • Plan orientacyjny w skali 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy
  • Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – ­ opis występujących zagrożeń lub utrudnień
  • Wszystkie wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia niezbędne do zatwierdzenia planu organizacji ruchu
  • Plan organizacji ruchu w wersji papierowej.

Projekt organizacji ruchu wykonywany jest przez Maxdrogi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003.177.1729).

Plan stałej lub czasowej organizacji ruchu - zdj 1
Plan stałej lub czasowej organizacji ruchu - zdj 2
Plan stałej lub czasowej organizacji ruchu - zdj 3