Droga szybkiego ruchu między wieżowcami

EWIDENCJA DRÓG, OBIEKTÓW MOSTOWYCH I PRZEPUSTÓW.

Ewidencja dróg, obiektów mostowych i przepustów jest wykonywana przez Firmę Maxdrogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U.2005, nr 67, poz. 582).

Ewidencja zostanie wykonana w oparciu o ustalenia dokonane z Państwem, a następnie przedłożona w formie papierowej w postaci książek dróg, książek mostów, zestawień zbiorczych i wykazów oraz w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku lub dostęp do systemu, który umożliwia samodzielną aktualizację ewidencji dróg .

Ewidencja dróg, obiektów mostowych i przepustów - zdj 1

ZAKRES OPRACOWANIA EWIDENCJI DRÓG, OBIEKTÓW MOSTOWYCH I PRZEPUSTÓW

KSIĄŻKA DROGI

INFORMACJE OGÓLNE:

 • numer Urzędu Marszałkowskiego,
 • numer ewidencyjny odcinka drogi,
 • przebieg drogi,
 • lokalizacja,
 • długość odcinka,kategoria drogi.

 

PARAMETRY TECHNICZNE ODCINKA DROGI:

 • klasa techniczna,
 • szerokość jezdni,
 • rodzaj nawierzchni,
 • pobocza,
 • chodnik,
 • ścieżki rowerowe,
 • odwodnienie lewe i prawe, kanalizacja,
 • skrzyżowania,
 • obiekty mostowe (mosty, przepusty),
 • zatoki (postojowe, autobusowe),

ZAGOSPODAROWANIE ODCINKA DROGI

 • obiekty przydrożne (hydrant, wiaty przystankowe, parkingi itp.).

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE ODCINKA DROGI :

 • oznakowanie pionowe,
 • oznakowanie poziome,
 • oświetlenie,
 • sygnalizacja świetlna,
 • bariery,
 • progi zwalniające.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DANYCH TECHNICZNYCH ODCINKA DROGI

 

KSIĄŻKI OBIEKTÓW MOSTOWYCH:

INFORMACJE OGÓLNE:

 • numer JNI,
 • rodzaj obiektu,
 • funkcja użytkowa,
 • numer drogi,
 • lokalizacja,
 • miejscowość,
 • rodzaj przeszkody,
 • nazwa przeszkody.

PARAMETRY IDENTYFIKACYJNE I TECHNICZNE OBIEKTU:

 • informacje identyfikacyjne,
 • dane ogólne,
 • przeszkoda,
 • nośność ,
 • przęsła,
 • podpory przęseł,
 • schody,
 • pochylnie,
 • łożyska,
 • urządzenia dylatacyjne,
 • urządzenia obce.

WYKAZY I ZESTAWIENIA:

 • Wykaz dróg gminnych (z numerami ewidencyjnymi dróg).
 • Wykaz przepustów.
 • Wykaz obiektów mostowych.
 • Karty obiektów mostowych.
 • Formularz danych sieci dróg publicznych (zestawienie dla GDDKiA).
 • Komplet map poglądowych dla projektu w formacie A0 – 3 szt., w tym jedna laminowana.

 

Ewidencja dróg, obiektów mostowych i przepustów - zdj 2
Ewidencja dróg, obiektów mostowych i przepustów - zdj 3