EWIDENCJA DRÓG, OBIEKTÓW MOSTOWYCH I PRZEPUSTÓW.

Ewidencja dróg, obiektów mostowych i przepustów jest wykonywana przez Firmę Maxdrogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U.2005, nr 67, poz. 582).

Ewidencja zostanie wykonana w oparciu o ustalenia dokonane z Państwem, a następnie przedłożona w formie papierowej w postaci książek dróg, książek mostów, zestawień zbiorczych i wykazów oraz w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku lub dostęp do systemu, który umożliwia samodzielną aktualizację ewidencji dróg .

Ewidencja dróg, obiektów mostowych i przepustów - zdj 1

ZAKRES OPRACOWANIA EWIDENCJI DRÓG, OBIEKTÓW MOSTOWYCH I PRZEPUSTÓW

KSIĄŻKA DROGI:

 • numer Urzędu Marszałkowskiego
 • numer ewidencyjny odcinka drogi
 • przebieg drogi
 • lokalizacja
 • długość odcinka
 • kategoria drogi

PARAMETRY TECHNICZNE ODCINKA DROGI:

 • klasa techniczna
 • szerokość jezdni
 • szerokość korony drogi
 • rodzaj nawierzchni
 • szerokość pobocza (lewe, prawe)
 • chodnik
 • odwodnienie (prawe i lewe), kanalizacja
 • skrzyżowania
 • obiekty mostowe (mosty, przepusty)
 • zatoki (postojowe, autobusowe)

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE ODCINKA DROGI:

 • oznakowania pionowe (lewe, prawe)
 • oświetlenie (prawe, lewe), sygnalizacja świetlna
 • bariery
 • progi zwalniające

SCHEMATY SKRZYŻOWAŃ Z DROGAMI, DANE CHARAKTERYSTYCZNE SKRZYŻOWAŃ:

 • numer elementu na schemacie
 • jezdnia główna (długość, powierzchnia, rodzaj nawierzchni)
 • pas włączeń i wyłączeń, długość

ZAGOSPODAROWANIE ODCINKA DROGI:

 • nazwa odcinka drogi
 • lokalizacja
 • obiekty przydrożne (np. hydrant, stacja trafo, ambona)
 • PRZEKROJE DRÓG
 • SCHEMATY ORIENTACYJNE DRÓG W POSTACI MAPEK, NA KTÓRYCH PRZEDSTAWIONE SĄ PRZEBIEGI DANYCH DRÓG
 • PRZEBIEGI LINIOWE STANOWIĄCE GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE PRZEBIEGU DROGI
 • WYKAZ DRÓG GMINNYCH
 • WYKAZ OBIEKTÓW MOSTOWYCH DLA PRZEPUSTÓW NA DROGACH GMINNYCH
 • ZESTAWIENIE ZBIORCZE DANYCH TECHNICZNYCH WSZYSTKICH DRÓG NA TERENIE GMINY
 • ZESTAWIENIE ZBIORCZE OŚWIETLENIA I OZNAKOWANIA PIONOWEGO
 • ZESTAWIENIE ZBIORCZE DANYCH TECHNICZNYCH DLA DANEJ DROGI
 • KOMPLET 3 MAP POGLĄDOWYCH GMINY, W TYM JEDNA LAMINOWANA
 • WYKAZ OBIEKTÓW MOSTOWYCH

KSIĄŻKI OBIEKTÓW MOSTOWYCH:

 • aktualizacja posiadanych książek obiektów mostowych,
 • założenie nowych książek obiektów mostowych
 • parametry identyfikacyjne i techniczne obiektów mostowych
 • wykaz obiektów mostowych dla mostów
Ewidencja dróg, obiektów mostowych i przepustów - zdj 2
Ewidencja dróg, obiektów mostowych i przepustów - zdj 3