Strona główna Oferta Przeglądy obiektów mostowych i przepustów

Przeglądy obiektów mostowych i przepustów

Kontrola okresowa obiektów mostowych oraz przepustów jest wykonywana przez naszą Firmę zgodnie z Instrukcją przeprowadzania przeglądów
drogowych obiektów inżynierskich stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 14 GDDKiA z dnia 7 lipca 2005r.

Kontrola roczna (podstawowa)

jest dokonywana w celu oceny i rejestracji aktualnego stanu technicznego obiektu, jak również określenia warunków bezpiecznej eksploatacji, oraz potrzeb i zakresu niezbędnych robót bieżącego utrzymania i remontów. Obowiązek jej dokonywania wynika z treści art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

Kontrola 5­letnia (rozszerzona)

jest dokonywana w celu oceny i rejestracji aktualnego stanu technicznego obiektu, przydatności obiektu do użytkowania, estetyki obiektu, oraz jego otoczenia, jak również określenia warunków bezpiecznej eksploatacji, potrzeb i zakresu niezbędnych robót bieżącego utrzymania oraz remontów. Obowiązek jej dokonywania wynika z treści art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

Zakres usługi PRZEGLĄDu obiektów mostowych i przepustów

  • pomiary i kontrola w terenie
  • sporządzenie protokołu z przeglądu dla każdego z obiektu mostowego, przepustu w formie papierowej i elektronicznej w formacie PDF
  • dokumentacja fotograficzna obiektu mostowego, przepustu