Strona główna Oferta Plan stałej lub czasowej organizacji ruchu

Plan stałej lub czasowej organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu wykonywany jest przez Maxdrogi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003.177.1729).

Zakres usługi Planu stałej lub czasowej organizacji ruchu

  • inwentaryzacja oraz weryfikację poprawności ustawienia istniejącego oznakowania pionowego i poziomego na terenie
  • naniesienie na mapy zasadnicze w skali 1:1000 istniejącego oraz projektowanego oznakowania pionowego i poziomego
  • plan orientacyjny w skali 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy
  • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w
  • pasie drogowym ­ opis występujących zagrożeń lub utrudnień
  • wszystkie wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia niezbędne do zatwierdzenia planu organizacji ruchu
  • plan organizacji ruchu w wersji papierowej.