Ewidencja dróg, obiektów mostowych i przepustów

EWIDENCJA DRÓG, OBIEKTÓW MOSTOWYCH I PRZEPUSTÓW

Ewidencja dróg, obiektów mostowych i przepustów jest wykonywana przez Firmę Maxdrogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U.2005, nr 67, poz. 582).

Ewidencja jest realizowana w oparciu o indywidualne ustalenia dokonane z Państwem, a następnie zostaje przedłożona w formie papierowej w postaci książek dróg, książek mostów, zestawień zbiorczych i wykazów oraz w formie elektronicznej na nośniku DVD zawierającego program naszej firmy EwiMax3.1, który umożliwia samodzielną aktualizację i edycję ewidencji dróg oraz drukowanie przebiegów liniowych przedstawiający w sposób graficzny przebieg drogi.

Jako bonus przekażemy Państwu komplet map poglądowych z naniesionymi ciągami dróg.

ZAKRES opracowania ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów

 •  Książka drogi:
 • numer Urzędu Marszałkowskiego
 •  numer ewidencyjny odcinka drogi
 • przebieg drogi
 • lokalizacja
 • długość odcinka
 • kategoria drogi
 •  Parametry techniczne odcinka drogi:
 • klasa techniczna
 • szerokość jezdni
 • szerokość korony drogi
 • rodzaj nawierzchni
 • szerokość pobocza (lewe, prawe)
 • chodnik
 • odwodnienie (prawe i lewe), kanalizacja
 • skrzyżowania
 • obiekty mostowe (mosty, przepusty)
 • zatoki (postojowe, autobusowe)
 •  Wyposażenie techniczne odcinka drogi:
 • oznakowania pionowe (lewe, prawe)
 • oświetlenie (prawe, lewe), sygnalizacja świetlna
 • bariery
 • progi zwalniające
 •  Schematy skrzyżowań z drogami, dane charakterystyczne skrzyżowań:
 • numer elementu na schemacie
 • jezdnia główna (długość, powierzchnia, rodzaj nawierzchni)
 • pas włączeń i wyłączeń, długość
 • Zagospodarowanie odcinka drogi:
 • nazwa odcinka drogi
 • lokalizacja
 • obiekty przydrożne (np. hydrant, stacja trafo, ambona)
 • przekroje dróg
 • schematy orientacyjne dróg w postaci mapek, na których przedstawione są przebiegi danych dróg
 • przebiegi liniowe stanowiące graficzne przedstawienie przebiegu drogi
 • wykaz dróg gminnych
 • wykaz obiektów mostowych dla przepustów na drogach gminnych
 • zestawienie zbiorcze danych technicznych wszystkich dróg na terenie gminy
 • zestawienie zbiorcze oświetlenia i oznakowania pionowego
 • zestawienie zbiorcze danych technicznych dla danej drogi
 • komplet 3 map poglądowych Gminy, w tym jedna laminowana
 • wykaz obiektów mostowych
 • książki obiektów mostowych:
 • aktualizacja posiadanych książek obiektów mostowych,
 • założenie nowych książek obiektów mostowych
 • parametry identyfikacyjne i techniczne obiektów mostowych
 • wykaz obiektów mostowych dla mostów