Strona główna Oferta Ewidencja dróg, obiektów mostowych i przepustów

Ewidencja dróg, obiektów mostowych i przepustów

Ewidencja dróg, obiektów mostowych i przepustów jest wykonywana przez Firmę Maxdrogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U.2005, nr 67, poz. 582).

Ewidencja jest realizowana w oparciu o indywidualne ustalenia dokonane z Państwem, a następnie zostaje przedłożona w formie papierowej w postaci książek dróg, książek mostów, zestawień zbiorczych i wykazów oraz w formie elektronicznej na nośniku DVD zawierającego program naszej firmy EwiMax3.1, który umożliwia samodzielną aktualizację i edycję ewidencji dróg oraz drukowanie przebiegów liniowych przedstawiający w sposób graficzny przebieg drogi.

Jako bonus przekażemy Państwu komplet map poglądowych z naniesionymi ciągami dróg.

ZAKRES opracowania ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów

 • Książka drogi:
  • numer Urzędu Marszałkowskiego
  • numer ewidencyjny odcinka drogi
  • przebieg drogi
  • lokalizacja
  • długość odcinka
  • kategoria drogi
 • Parametry techniczne odcinka drogi:
  • klasa techniczna
  • szerokość jezdni
  • szerokość korony drogi
  • rodzaj nawierzchni
  • szerokość pobocza (lewe, prawe)
  • chodnik
  • odwodnienie (prawe i lewe), kanalizacja
  • skrzyżowania
  • obiekty mostowe (mosty, przepusty)
  • zatoki (postojowe, autobusowe)
 • Wyposażenie techniczne odcinka drogi:
  • oznakowania pionowe (lewe, prawe)
  • oświetlenie (prawe, lewe), sygnalizacja świetlna
  • bariery
  • progi zwalniające
 • Schematy skrzyżowań z drogami, dane charakterystyczne skrzyżowań:
  • numer elementu na schemacie
  • jezdnia główna (długość, powierzchnia, rodzaj nawierzchni)
  • pas włączeń i wyłączeń, długość
 • Zagospodarowanie odcinka drogi:
  • nazwa odcinka drogi
  • lokalizacja
  • obiekty przydrożne (np. hydrant, stacja trafo, ambona)
 • przekroje dróg
 • schematy orientacyjne dróg w postaci mapek, na których przedstawione są przebiegi danych dróg
 • przebiegi liniowe stanowiące graficzne przedstawienie przebiegu drogi
 • wykaz dróg gminnych
 • wykaz obiektów mostowych dla przepustów na drogach gminnych
 • zestawienie zbiorcze danych technicznych wszystkich dróg na terenie gminy
 • zestawienie zbiorcze oświetlenia i oznakowania pionowego
 • zestawienie zbiorcze danych technicznych dla danej drogi
 • komplet 3 map poglądowych Gminy, w tym jedna laminowana
 • wykaz obiektów mostowych
 • książki obiektów mostowych:
  • aktualizacja posiadanych książek obiektów mostowych,
  • założenie nowych książek obiektów mostowych
  • parametry identyfikacyjne i techniczne obiektów mostowych
  • wykaz obiektów mostowych dla mostów